Komitas - The Gurdjieff Folk Instruments Ensemble - Levon Eskenian - ECM 2451Puller
Komitas - The Gurdjieff Folk Instruments Ensemble - Levon Eskenian - ECM 2451
ECM 2451 Release: October 2015

Tracklist

 • 01
  Zulo
  pogh, duduk, santur, kanon, oud
  3:04
 • 02
  Mani Asem, Tsaghik Asem
  2 duduks, kamancha, pogh, tar, santur, oud, kanon, dap
  1:48
 • 03
  Msho Shoror
  2 zurnas, 2 duduks, tmbuk, pogh, bass duduk, santur, kanon, oud, tar, kamancha, burvar, kshots, bell
  11:54
 • 04
  Havun
  2 duduks
  4:54
 • 05
  Mankakan Nvag XII
  2 duduks, pku, dhol
  2:19
 • 06
  Lorva Gutanerg
  pogh
  2:30
 • 07
  Manushaki of Vagharshapat
  tar, kamancha, santur, dap
  2:53
 • 08
  Shushiki of Vagharshapat
  tar, santur, dap, 2 duduks
  1:39
 • 09
  Unabi of Shushi
  tar, santur, dap, bass duduk
  1:43
 • 10
  Marali of Shushi
  tar, santur, dap, bass duduk , kamancha
  1:20
 • 11
  Yerangui of Yerevan
  duduk, tar
  3:28
 • 12
  Het u Araj of Karin
  pogh, tmbuk
  2:46
 • 13
  Karno Shoror
  pogh, duduk, bass duduk, santur, tar, kanon, oud, tmbuk, dap, cymbal
  5:10
 • 14
  Hov Arek
  voice, santur, 2 duduks, oud
  3:32
 • 15
  Gutane Hats em Berum
  pogh, 2 duduks, santur
  1:08
 • 16
  Gutane Hats em Berum
  pogh, 2 duduks, santur
  1:46
 • 17
  Havik
  pogh
  2:25
 • 18
  Akna Oror
  2 duduks, santur
  3:21
Total duration: 57:50
All music by Komitas Vardapet, arranged by Levon Eskenian.